Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf 24 mei 2018

Artikel 1                Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.   Opdrachtgever: degene die, al dan niet bevoegd handelend namens een ander of namens een rechtspersoon, aan opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van diensten geeft;

b.      Opdrachtnemer: mr. dr. C. Raat MA, h.o.d.n. Ratio Recht;

c.      Opdracht: iedere opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van diensten als bedoeld in art. 7:400, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en elke wijziging of aanvulling daarop.

Artikel 2                Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de opdracht, tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden anders is bepaald. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder gevolgen voor de geldigheid van de opdracht of rechtsverhouding.

Artikel 3           Aangaan opdracht

Een opdracht komt tot stand door bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer of door het tekenen door opdrachtgever van een volmacht of machtiging aan opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn in hun geheel en ondeelbaar van toepassing op de opdracht, tenzij er uitdrukkelijk bij overeenkomst van af is geweken.

Artikel 4      Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 5                Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

1.      Opdrachtgever stelt alle relevante gegevens en bescheiden direct bij het aangaan van de opdracht ter beschikking. Alle relevante gegevens en bescheiden van na de datum van het aangaan van de opdracht worden direct door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt.

2.      Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.

3.      De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht of anderszins voortvloeiende extra kosten, extra honorarium en overige schade, ontstaan door in lid 1 en 2 genoemd verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.        Indien opdrachtgever en opdrachtnemer ander afspraken over honorarium en kosten hebben gemaakt dan die in deze algemene voorwaarden staan, gelden deze uitdrukkelijk en zonder ingebrekestelling of waarschuwing niet vanaf het moment dat opdrachtgever niet aan in deze bepaling genoemde verplichtingen voldoet.

Artikel 6                Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer voert de opdracht als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel         7        Nalaten van activiteiten door opdrachtgever

1.        Opdrachtgever verricht, tenzij opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd of onverwijlde spoed hiertoe noopt, geen activiteiten met betrekking tot de in de opdracht gegeven werkzaamheden of procedure.

2.        De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht of anderszins voortvloeiende extra kosten extra honorarium en overige schade, ontstaan door het schenden van de in lid 1 genoemde verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.        Indien opdrachtgever en opdrachtnemer ander afspraken over honorarium en kosten hebben gemaakt dan die in deze algemene voorwaarden staan, gelden deze uitdrukkelijk en zonder ingebrekestelling of waarschuwing niet vanaf het moment dat opdrachtgever niet aan in deze bepaling genoemde verplichtingen voldoet.

Artikel 8                Geheimhouding

1.      Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht of strafrechtelijk meldrecht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding over de opdrachtgever en de opdracht tegenover derden.

2.      Opdrachtnemer mag de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop geldt een uitzondering in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een procedure.

Artikel 9                Honorarium

1.      Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2.      Opdrachtnemer mag tussentijds de tarieven aanpassen. De nieuwe tarieven zijn automatisch van toepassing op de opdracht.

3.      Het honorarium van opdrachtnemer en de door opdrachtnemer in verband hiermee gemaakte onkosten worden per maand in rekening gebracht. De omzetbelasting wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10                Betaling

1.      Opdrachtgever betaalt zonder aftrek, korting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum door overmaking van het volledige factuurbedrag op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2.      Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, mag opdrachtnemer, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever wettelijke rente in rekening brengen tot op de datum van voldoening. Ook mag opdrachtnemer, indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk opschorten tot het moment dat opdrachtgever al zijn verplichtingen nakomt. Al wat opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, is bij niet-nakoming van de betaalverplichting direct opeisbaar. Eventuele betaalregelingen gelden dan niet.

3.      Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden doorberekend.

4.        Opdrachtnemer mag een voorschot vragen voordat hij met de werkzaamheden begint. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, mag opdrachtnemer van opdrachtgever verlangen dat hij direct aanvullende zekerheid stelt. Als opdrachtgever dit nalaat, is opdrachtnemer gerechtigd tot de in lid 2 genoemde opschorting en/of onmiddellijke opeising.

5.      In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 11              Reclame

Reclame over de uitvoering van de opdracht en/of het factuurbedrag vindt schriftelijk plaats binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, of binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek aan opdrachtnemer.

Artikel 12              Opzegging

1.        Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen als daarvoor een redelijke grond bestaat de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Er geldt een opzegtermijn voor beide partijen van een week, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in art. 7:402, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Dan geldt geen opzegtermijn.

2.        Na opzegging behoudt opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor alle verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten. Opdrachtnemer heeft bij opzegging het recht alle gegevens en bescheiden van opdrachtgever onder zich te houden totdat deze alle in het kader van de opdracht verschuldige vergoedingen heeft betaald.

3.        Schade als gevolg van opzegging kan door opdrachtgever niet worden verhaald op opdrachtnemer.

Artikel 13              Aansprakelijkheid

1.      Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer of die anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;

2.      De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht en voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van het honorarium en vergoeding van onkosten dat opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is, met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000,-).

3.      Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee weken nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij schriftelijk opdrachtnemer te zijn ingediend. Na deze termijn vervalt de vordering.

4.      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de opdracht. Dit geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 14              Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.

15      Verwerking persoonsgegevens

Met het geven van een opdracht geeft opdrachtgever expliciete en ondubbelzinnige toestemming aan opdrachtnemer om alle persoonsgegevens van opdrachtgever te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, facturatie en andere onder de AVG gerechtvaardigde doelen en belangen van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft een privacyverklaring op de website. Indien opdrachtgever bedrijfsmatig handelt geeft opdrachtgever tevens met het aangaan van een opdracht toestemming voor het bijhouden van gegevens in een door opdrachtnemer te gebruiken lijst voor reclame en marketing. Alle opdrachtgevers geven opdrachtgever met het geven van een opdracht toestemming voor het bijhouden van gegevens in een door opdrachtnemer te gebruiken lijst voor anoniem wetenschappelijk onderzoek middels suveys en andere wetenschappelijke methodes.